Rusija i Srbija

Ključne reči:

rusija i srbija

„Ruska reč“ će pokušati da srpskim čitaocima predstavi poglede najboljih ruskih političkih analitičara o svim aspektima međunarodne politike Rusije koji se neposredno tiču Srbije, kao i o svim zanimljivim i važnim pitanjima direktno vezanim za rusko-srpske odnose.

Sr­bi­ja i Ru­si­ja su po­ve­za­ne mno­štvom isto­rij­skih ve­za, religijskim nasleđem i srod­nim je­zi­ci­ma. To­kom po­sled­nje de­ce­ni­je oja­ča­li su po­li­tič­ki, po­slov­ni i kul­tur­ni kon­tak­ti me­đu na­šim ze­mlja­ma. Gra­đa­ni Ru­si­je sve vi­še po­se­ću­ju Va­šu ze­mlju, a gra­đa­ni Sr­bi­je u sve ve­ćem bro­ju do­la­ze da ra­de i ži­ve u Ru­si­ji. Po­če­li smo vi­še da ko­mu­ni­ci­ra­mo jed­ni sa dru­gi­ma na ljud­skom ni­vou.

+
Pratite nas na Fejsbuku!